top of page

Pergatitja e Taksave

AAS CONSULTANCY

  • 1 h
  • 50 Euro - 150Euro
  • Location 1

Service Description

Te gjithë Tatimpaguesit e kane te domosdoshme dhe detyrim bashkëpunimin me Drejtorinë e Pergjithshme te Tatimeve, te portaleve apo c'do institucioni tjeter. Ne kuadër te kesaj, ne jemi ne ndihme te bizneseve apo c'do njesie ekonomike per konsulence & shërbimet elektronike, Online sic janë: 1. Deklarimet Online tek DPT, Sigurimet Shoqërore dhe Shendetesore, Tatimi mbi Fitimin, DIVA, Librat e Blerjes/Shitjes, Listpagesat etj. 2. Konsulenca Tatimore dhe Financiare 3. Fiskalizimi 4. Regjistrimin e Pronarëve Perfitues etj


Contact Details

  • UK


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page