top of page

OJF- Konsulence, Asistence, Themelimi

Konsulence, Asistence, Themelimi,Trajtimi Fiskal, Kontabilitet,Pasqyrat Financiare, Auditim, per OJF

  • 4 hr
  • Location 1|Rruga e Durrësit

Service Description

Konsulence, Asistence, Themelimi, Trajtimi Fiskal, Kontabilitet,Pasqyrat Financiare, Auditim, Konsulence & Asistence per Projekte, dhe cdo sherbim per OJF-te brenda dhe jashte vendit: -Konsulencë për formën dhe regjistrimin e organizatave jofitimprurëse - Konsulencë për regjistrimin e ndryshimeve në organet drejtuese të organizatave jofitimprurës - Konsulencë ligjore dhe hartim kontratash sipas nevojave të veprimtarisë së Organizatës Jofitimprurëse - Konsulencë dhe hartim i kontratave të dhurimit nga të tretët për Organizatat Jofitimprurëse - Auditimi i kontratave aktuale në dispozicion të OJF-ve - Konsulencë për detyrimet fiskale të organizatave jofitimprurëse - Auditimi i veprimtarisë së organizatave jofitimprurëse - Konsulencë në përgatitjen dhe aplikimin e projekteve pranë agjencive shtetërore, ministrive, Agjencisë së Mbikëqyrjes së Shoqërisë Civile etj. - Konsulencë dhe aplikim për projekte ndërkombëtare dhe fondet e Bashkimit Evropian - Konsulencë ligjore dhe menaxhim i projekteve të fituara - Konsulencë e përgjithshme për marrëdhëniet e punës - Hartimi i kontratave të personalizuara për stafin që ofron mbrojtjen e të drejtave të punonjësve dhe punëdhënësve. - Hartimi i marrëveshjeve të konfidencialitetit - Konsulencë për çështjet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në marrëdhëniet e punës - Auditimi i kontratave të punës së personelit - Orientimi drejt politikave dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit - Veprimet juridike në emër dhe për llogari të një personi tjetër juridik (të përfaqësuar) - Prokura për tërheqjen e dërgesave postare ose të holla për zyrat postare ose nga bankat deri në një sasi të caktuar të tyre, prokurë për tërheqjen e pagave dhe shpërblime të tjera që rrjedhin nga marrëdhëniet e punës. - Përfaqësimi i personit juridik në të gjitha shkallët e gjykimit, për çështje civile, penale dhe administrative. - Rishikimi i Aktit Administrativ - Ekzekutimi i Detyrueshëm i Aktit Administrativ - Ekzekutimi i detyrimeve jofinanciare përmes gjykatave - Apel kundër mosveprimeve administrative


Contact Details

  • UK

  • Rruga e Durrësit, Tirana, Tiranë, Albania


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page