top of page

Menaxhim Fiskal

Sherbime Fiskale per subjektet Tregtare, Prodhimi & Sherbimi

  • 1 h
  • 500 euro
  • Location 1|Rruga e Durrësit

Service Description

Menaxhimi i hapave e pare te biznesit: Themelimi-Qkb-Tatime. Menaxhimi i hapesirave Fiskale-Financiare-Teknike-Informatike-Juridike Shërbime Kontabiliteti dhe monitorim të tij Formatim të kontabilitetit për bizneset e reja(Shqipatare dhe te huaja) Pergatitja e raporteve mujore sipas kerkesave dhe politikave te klientit Pergatitja e pasqyrave financiare Këshillim gjatë kontrollit tatimor dhe apelimin e raporteve të kontrollit tatimor Pergatitja e deklarates vjetore te tatimit mbi te ardhurat Pergatitja e deklaratave te tatimit ne burim Pergatitja e librave dhe deklarates se TVSH-se Pergatitja dhe dorezimi i dokumentave ne Qendren Kombetare te Biznesit Pergatitja e dokumentacionit per celjen e nje shoqerie Pergatitja e deklaratave te tatimit mbi te ardhurat personale dhe sigurimeve shoqerore dhe shendetesore Analizë Financiare Përpilim të planit të biznesit Këshillime për drejtim financiar Shërbime për mbajtjen pagave të punonjësve Planifikim financiar Parashikimi i flukseve të parave. Interpretimin e cështjeve të dyshimta tatimore


Contact Details

  • UK

  • Rruga e Durrësit, Tirana, Tiranë, Albania


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page