top of page

OJF - NGO

Konsulence, Asistence, Themelimi, Trajtimi Fiskal, Kontabilitet,Pasqyrat Financiare, Auditim, Konsulence & Asistence per Projekte, dhe cdo sherbim per OJF-te brenda dhe jashte vendit:


-Konsulencë për formën dhe regjistrimin e organizatave jofitimprurëse


- Konsulencë për regjistrimin e ndryshimeve në organet drejtuese të organizatave jofitimprurës


- Konsulencë ligjore dhe hartim kontratash sipas nevojave të veprimtarisë së Organizatës Jofitimprurëse


- Konsulencë dhe hartim i kontratave të dhurimit nga të tretët për Organizatat Jofitimprurëse


- Auditimi i kontratave aktuale në dispozicion të OJF-ve


- Konsulencë për detyrimet fiskale të organizatave jofitimprurëse


- Auditimi i veprimtarisë së organizatave jofitimprurëse

- Konsulencë në përgatitjen dhe aplikimin e projekteve pranë agjencive shtetërore, ministrive, Agjencisë së Mbikëqyrjes së Shoqërisë Civile etj.


- Konsulencë dhe aplikim për projekte ndërkombëtare dhe fondet e Bashkimit Evropian


- Konsulencë ligjore dhe menaxhim i projekteve të fituara


- Konsulencë e përgjithshme për marrëdhëniet e punës


- Hartimi i kontratave të personalizuara për stafin që ofron mbrojtjen e të drejtave të punonjësve dhe punëdhënësve.


- Hartimi i marrëveshjeve të konfidencialitetit


- Konsulencë për çështjet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në marrëdhëniet e punës


- Auditimi i kontratave të punës së personelit


- Orientimi drejt politikave dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit

- Veprimet juridike në emër dhe për llogari të një personi tjetër juridik (të përfaqësuar)


- Prokura për tërheqjen e dërgesave postare ose të holla për zyrat postare ose nga bankat deri në një sasi të caktuar të tyre, prokurë për tërheqjen e pagave dhe shpërblime të tjera që rrjedhin nga marrëdhëniet e punës.


- Përfaqësimi i personit juridik në të gjitha shkallët e gjykimit, për çështje civile, penale dhe administrative.


- Rishikimi i Aktit Administrativ


- Ekzekutimi i Detyrueshëm i Aktit Administrativ


- Ekzekutimi i detyrimeve jofinanciare përmes gjykatave


- Apel kundër mosveprimeve administrative
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page