top of page
Legal Consultant

SHERBIMET:

Law

1

ADMINISTRATIVE

 1. Asistencë dhe mbrojtje ligjore për çështje administrative me palë organet e Administratës Publike, në çdo fazë dhe shkallë të gjykimit.

 2. Asistencë dhe hartim ankimi kundër akteve administrative individuale.

 3. Asistencë, në lidhjen e kontratave me organet e Administratës Publike.

 4. Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera/konçensione, marrjen e lejeve, si dhe cdo akti tjetër administrative në lidhje me përfitimin e të drejtave për lidhjen e kontratave me interes publik.

 5. Asistencë dhe hartim aktesh si kërkesa fillestare, verbale/shkresore, në respektim te mjeteve ligjore, parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me proçedimet administrative, për cdo rast.

 6. Asistencë në zhvillimin e proçedurës hetimore nga organet administrative, si dhe ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativë.

2

TREGTARE

 1. Themelimin e shoqërive tregtare, përgatitjen e Statutit dhe Aktit të Themelimit, regjistrimin pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit dhe pranë organeve të tjera të Administratës Publike.

 2. Asistencë dhe hartim aktesh për ndryshim Statuti dhe Akt-themelimi, marrëdhëniet midis ortakëve, shit-blerje të kutotave/aksioneve të kapitalit të shoqërisë për formën ligjore të rritjes apo zvogëlimit të kapitalit themeltar të shoqërisë tregtare.

 3. Asistencë dhe hartim aktesh për ndryshimin e formës ligjore të shoqërive, nëpërmjet bashkimit, shndërrimit dhe likujdimit.

 4. Asistencë dhe përfaqësim gjyqësor/institucional pranë strukturave të Administratës Publike, të shoqërive tregtare për çështje civile dhe/ose administrative.

3

PUNE

 1. Asistencë dhe hartim të kontratës individuale/kolektive në marrëdhënie pune. 

 2. Hartim Kërkesë–padie dhe përfaqësim në proces gjyqësor të klientit, me objekt shpërblimin e dëmit të shkaktuar si rezultat i shkeljes së kontratës së punës dhe legjislacionit të punës.

 3. Ankim Vendimi gjyqësorë në Gjykatën e Apelit, Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve. 

 4. Përfaqësimi në proçese gjyqësore, me objekt kundërshtim të largimit nga puna. 

 5. Hartimin e akteve dhe përfaqësim gjyqësor për çështje me objekt garantimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

 6. Asistim dhe përfaqësim gjyqësor për çështje që kanë për objekt mos-njohjen, kundërshtimin apo pezullimin e së drejtës së përfitimit të pensionit të pleqërisë.

 7. Konsulenc ligjore në lidhje me hartimin, zbatimin dhe mbrojtjen e Strukturave Sindikale (marrëdhënia kolektive e punës). 

 8. Ndërmarrje veprimesh për zbatimin e vendimeve gjyqësore nga strukturat përmbarimore

Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page